ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

ISO

PATRONAT HONOROWY:

ISO
Czerwiec 2018
P W Ś C P S N
« Lut    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Regulamin targów

XXXIX Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe

„AGRO-TECH” w Minikowie

2–3 lipca 2016 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wystawca biorący udział w targach oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zwany dalej Organizatorem zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 2. Warunki uczestnictwa w targach określają łącznie: regulamin targów, formularz zgłoszenia uczestnictwa, dowód opłaty, kodeks cywilny.
 3. Zapisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie także wobec podwystawców.
  1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest dostarczenie Organizatorowi w terminie do 8 czerwca 2016 r.formalnego zgłoszenia uczestnictwa w targach na formularzu zgłoszeniowym opatrzonym pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej do zawierania umów oraz wpisu do katalogu wystawców.
  2. Od 25 maja do 8 czerwca br. obowiązuje wyższa opłata za udział w targach.
  3. Dokonania pełnej opłaty za udział w targach w terminie do 24 czerwca 2016 roku.
  4. W przypadku nie wywiązania się Wystawcy ze zobowiązań płatniczych Organizator ma prawo wyłączenia Wystawcy
   z udziału w Targach.
  5. 5. Nieopłacenie w podanym terminie nie jest jednoznaczne z formalnym odwołaniem przez Wystawcę udziału
   w Targach.
  6. Wystawcy, którzy nie uregulowali płatności za poprzedni rok nie będą przyjmowani na targi w b.r.
  7. Wystawca zgłasza swój przyjazd na targi w Biurze Targów.

II. Warunki uczestnictwa w Targach

III. Warunki płatności

1.      Wystawca wskazany w formularzu jest jednocześnie nabywcą, na którego zostaje wystawiona faktura VAT za udział
w targach.

 1. Wystawca jest zobowiązany do dokonania w terminie do 24 czerwca 2016 r. pełnej opłaty za udział w targach na konto: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie BOŚ SA O/Bydgoszcz 98 1540 1027 2102 7501 6261 0001
  bądź gotówką w kasie Ośrodka.
 2. Targi „AGRO-TECH 2016” odbywają się na terenach wystawowych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 2 – 3 lipca 2016 r. w godzinach 1000-1700. Stoiska wystawowe będą przydzielane
  wg kolejności zgłoszeń (data wpływu dokumentów zgłoszeniowych).
 3. Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w dniu 2 lipca o godz. 1100.
 4. Organizator udostępnia wystawcom tereny wystawowe od 29 czerwca (środa) od godz. 900 do 6 lipca (środa) do godz. 1600.
 5. Wystawca jest zobowiązany przygotować swoje stoisko wystawowe najpóźniej do 1 lipca 2016 r. do godz. 2100
  i zlikwidować je do 6 lipca 2016 r. do godz. 16oo. Po tym terminie teren wystawy nie będzie objęty ochroną
  i Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawiony sprzęt.
 6. Nie dopuszcza się likwidacji stoisk podczas trwania targów.

IV. Sprawy Organizacyjne

6.  W czasie trwania targów wywożenie sprzętu i maszyn z terenu wystawy, bez pisemnej zgody Komisarza Targów
lub dowódcy ochrony jest zabronione.

 1. Wystawcy mogą przebywać na swoich stoiskach od godz. 700 – 1800. Po tych godzinach nie wolno przebywać na terenie wystawy.
  1. Na stoiskach zabrania się używania urządzeń nagłaśniających i innych urządzeń zakłócających spokój innym wystawcom.
  2. Rozładunek i załadunek eksponatów przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu wykonywany jest na koszt wystawcy.
  3. Rozładunek sprzętu przy pomocy dźwigów odbywać się będzie w następujących terminach:

V. Rozładunek i załadunek eksponatów

30.06.2016 r. w godz. od 730 do 1800, 1.07.2016 r. od godz. 700 do 2100.

 1. Koszt wynajęcia za każdą rozpoczętą godzinę pracy: wózka widłowego z operatorem – 120 PLN netto, dźwigu
  z operatorem – dla ładunków o ciężarze jednostkowym do 10 ton – 170 PLN netto, dla ładunków powyżej 10 ton
  i specjalistycznych –  250 PLN netto.
 2. W sobotę 2 lipca  nie będą świadczone usługi dźwigowe.
 3. Załadunek sprzętu po zakończeniu wystawy: 3.07.2016 r. od godz. 1730 do 2100, 4.07.2016 r. od godz. 800 do 2000,
  5.07.2016 r. od godz. 800 do 1700.
 4. Mechaniczny rozładunek i załadunek sprzętu będzie świadczony tylko tym firmom i w takim zakresie, jaki jest zadeklarowany w Umowie Zgłoszenia (pkt. VI). Firmy, które nie zadeklarowały w umowie usług dźwigowych mogą  zamówić usługę rozładunku na podstawie formalnego zlecenia dostępnego u organizatora i operatora dźwigu.
 5. Do rozładunku i załadunku udostępniona będzie nieodpłatnie rampa rozładunkowa (parking dla wystawców).

VI. Lokalizacja stoiska

Organizator przydziela Wystawcy miejsce stoiska biorąc pod uwagę: kolejność zgłoszeń, wielkość stoiska, rodzaj eksponatów oraz warunki techniczno-organizacyjne targów, zastrzegając sobie prawo do zmiany lokalizacji. Minimalna głębokość stoiska to 4 m2.

VII. Odwołanie udziału w targach

 1. Wystawca może zrezygnować z uczestnictwa w targach pod warunkiem pisemnego (faks, e-mail) zawiadomienia Organizatora na 7 dni przed rozpoczęciem targów. Brak opłaty za targi nie zwalnia Wystawcy z odwołania pisemnego.
 2. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Organizatora.
 3. Odwołanie w terminie krótszym niż 7 dni przed targami powoduje utratę 25 % kosztów wynajmu powierzchni.
 4. W przypadku odstąpienia od udziału w targach bez pisemnego powiadomienia Organizatora w terminach krótszych niż podane wyżej Wystawca zostanie obciążony całkowitymi kosztami wynikającymi z zawartej umowy zgłoszenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania targów w przypadkach i okolicznościach niezależnych od Organizatora, bez prawa do odszkodowania z pełnym zwrotem dokonanych przedpłat.
 6. Każdy wystawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo maszyn, urządzeń oraz konstrukcji znajdującej się na stoisku jak
  i na pokazach oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p. poż.
 7. Szczególne warunki ostrożności należy zachować w trakcie pokazów pracy maszyn rolniczych oraz przy rozładunku
  i załadunku eksponatów.
 8. W czasie trwania wystawy tj. 2 i 3 lipca ruch pojazdów serwisowych z ważną przepustką może się odbywać  w godzinach od 700 – 900 i od 1700 – 1800. Samochody serwisowe po dokonaniu rozładunku zobowiązane są do wyjazdu na parking dla wystawców. W pozostałych godzinach ruch pojazdów mechanicznych na terenie wystawy jest całkowicie zabroniony.
 9. Dopuszczalna prędkość pojazdów mechanicznych na terenach wystawowych  wynosi 20 km/godz.
 10. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników targów zabrania się parkowania samochodów, w tym także maszyn i urządzeń rolniczych na wewnętrznych drogach komunikacyjnych Wystawy. Parkowanie może być tylko na wyznaczonych parkingach.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie wystawcy znajdujące się na terenach wystawowych oraz  pozostawione na parkingach oraz za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub inne zdarzenia losowe (pożar, uderzenie pioruna, wichura, wyłączenie prądu).
 12. W godzinach trwania targów nadzór i ochrona mienia na stoisku należy do obowiązku Wystawcy.
 13. Istnieje możliwość indywidualnej ochrony stoiska poza godzinami targów po podpisaniu z Agencją Ochrony na zasadzie protokolarnego przejęcia stoiska. Płatność za świadczoną usługę następuje z góry gotówką lub przelewem (stawka za roboczogodzinę wynosi 22 zł netto). W razie zaistnienia szkody w mieniu na chronionym stoisku, odpowiedzialność ponosi Agencja Ochrony posiadająca ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 14. Uczestnicy targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych zarówno w okresie trwania targów jak i w okresie montażu i demontażu.
 15. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia ładu i porządku na terenie wystawowym.
 16. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i Organizatorowi targów.
 17. W przypadku rażącego i uporczywego naruszania regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wymierzenia następujących kar:

VIII. Bezpieczeństwo, porządek, ochrona

– nałożenia kary umownej w wysokości 1.000 zł

– usunięcia Wystawcy z targów AGRO-TECH Minikowo

IX. Szkody

1.      Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny rachunek.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Wystawców oraz firm wykonujących prace na ich zlecenie.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie wystawy przed, po i w czasie trwania targów wywołane siłą wyższą m.in. uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, pożarem oraz niezależnej od Organizatora przerwy w dostawie wody i prądu.

Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia powstałej szkody Komisarzowi Targów lub w Biurze Targów.

4.      Mając na uwadze zmienne warunki pogodowe (deszcz, wichura) należy zwrócić szczególną uwagę na solidne zamocowanie namiotów, flag, banerów i innych eksponatów.

X.  Przyłączenie prądu

 1. Stoiska mogą zostać zaopatrzone w prąd elektryczny. Doprowadzenie prądu zostanie wykonane wyłącznie przez firmę specjalistyczną na zlecenie Organizatora.
 2. Warunkiem korzystania z zamówionego przyłącza energetycznego jest posiadanie własnego przedłużacza o długości co najmniej 10 m w celu podłączenia się do skrzynki rozdzielczej.
 3. Dopuszcza się przerwy w dostawie prądu spowodowane awarią lub serwisem instalacji zasilającej.
 4. Wystawcy, którzy będą korzystać z całodobowej dostawy prądu powinni o tym powiadomić organizatora.
 5. Każdy wystawca, z wyjątkiem punktów gastronomicznych i stoisk handlowych, zamieszcza obowiązkowy wpis do katalogu, który jest odpłatny. Wpis powinien obejmować nazwę i adres firmy oraz treść oferty do 60 wyrazów. Treść wpisu powinna być dostarczona najpóźniej do 25 maja 2016 r. (pocztą lub e-mail).
 6. Każdy podwystawca ma obowiązek zamieszczenia wpisu do katalogu.
 7. Organizator udostępnia nieodpłatnie katalog wszystkim Wystawcom Targów ”AGRO-TECH” i zwiedzającym.

XI.  Katalog wystawców

XII. Zobowiązania

Wystawca akceptuje niniejszy regulamin, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem złożonym na formularzu
„Umowy – Zgłoszenia”.

XIII. Biuro Targów

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

tel. 52 386 72 00,  fax  52 386 72 27

e-mail: targi@kpodr.pl

www.agro-tech-minikowo.pl

Komisarz Targów – Sylwia Żakowska-Stasiszyn, tel. 52 386 72 23, 25, 30

Minikowo, 24 marca 2016 r.